Tablón de anuncios

  1. AJUNTAMENT DE VILADRAU Anunci d'aprovació de l'Avanç de Planejament del Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal (POUM) de Viladrau que inclou el Document Inicial Estratègic del mateix, i l'acord de suspensió de llicències en alguns àmbits del Municipi.
  2. AJUNTAMENT DE VILADRAU Edicte d’aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes Sub - sidiàries de planejament per a la qualificació del sòl de l’actual sistema d’abastament d’aigua potable al terme municipal
  3. AJUNTAMENT DE VILADRAU Anunci de convocatòria per a la provisió de les places de jutge de pau titular i substitut
  4. AJUNTAMENT DE VILADRAU Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2017
  5. AJUNTAMENT DE VILADRAU Anunci referent al règim de dedicacions i retribucions dels càrrecs electes
  6. AJUNTAMENT DE VILADRAU Edicte d’aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l’exercici 2017
  7. AJUNTAMENT DE VILADRAU Anunci d’aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2017
  8. AJUNTAMENT DE VILADRAU Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació pressupostària
  9. AJUNTAMENT DE VILADRAU Anunci d’aprovació inicial d’un estudi de detall
  10. AJUNTAMENT DE VILADRAU Edicte sobre l’aprovació definitiva d’una disposició general sobre creació d’un fitxer de dades de caràcter personal

Páginas