Ordenanzas

Calendari Fiscal

Ordenances Fiscal

 1. OF05. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
 2. OF06. Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
 3. OF07. Taxa per a realització d'activitats juridico-administratives de competència local
 4. OF08. Taxa de clavegueram
 5. OF09. Taxa per recollida d'escombraries
 6. OF10. Taxes diverses per altres aprofitaments especials i utilitzacions privatives del domini públic local
 7. OF11. Taxa per ocupacions del sòl, subsòl i volada de la via pública
 8. OF12. Taxa per aprofitament especials a favor d'empreses explotares de subministraments que afectin a la generalitat del veïnat
 9. OF13. Taxa per la prestació del servei de piscina municipal
 10. OF14. Taxa per la prestació del servei d'escola bressol
 11. OF15. Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions
 12. OF16. Taxa per visites a museus, exposicions, biblioteques i altres centres o llocs anàlegs
 13. OF17. Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local
 14. OF18. Taxa per llicències urbanístiques
 15. OF19. Taxa per la prestació dels serveis d'inspecció i control sanitari
 16. OF20. Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosame
 17. OF00. Ordenança General
 18. OF21. Taxa pel servei de recollida i custodia d'animals domèstics
 19. OF02. Contribucions especials
 20. OF01. Impost sobre activitats econòmiques
 21. OF22. Taxa subministrament domiciliari d'aigua potable
 22. OF23. Taxa Ordenança general preus públics
 23. OF25. Preu públic per la prestació del servei atenció a la Gent Gran
 24. OF26. Taxa per aprofitament especial del domini públic local
 25. OF24. Taxa per la prestació dels serveis d'establiment/obertura d'una franja exterior de protecció
 26. OF03. Reguladora de l'impost sobre béns immobles
 27. OF04. Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Ordenances Generals

Reglaments