Ordenanzas

Calendari Fiscal

Ordenances Fiscal

 1. OF19. Taxa per la prestació dels serveis d'inspecció i control sanitari
 2. OF20. Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosame
 3. OF00. Ordenança General
 4. OF02. Contribucions especials
 5. OF21. Taxa pel servei de recollida i custodia d'animals domèstics
 6. OF01. Impost sobre activitats econòmiques
 7. OF22. Taxa subministrament domiciliari d'aigua potable
 8. OF23. Taxa Ordenança general preus públics
 9. OF25. Preu públic per la prestació del servei atenció a la Gent Gran
 10. OF26. Taxa per aprofitament especial del domini públic local
 11. OF24. Taxa per la prestació dels serveis d'establiment/obertura d'una franja exterior de protecció
 12. OF03. Reguladora de l'impost sobre béns immobles
 13. OF04. Impost sobre vehicles de tracció mecànica
 14. OF05. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
 15. OF06. Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
 16. OF07. Taxa per a realització d'activitats juridico-administratives de competència local
 17. OF08. Taxa de clavegueram
 18. OF09. Taxa per recollida d'escombraries
 19. OF10. Taxes diverses per altres aprofitaments especials i utilitzacions privatives del domini públic local
 20. OF11. Taxa per ocupacions del sòl, subsòl i volada de la via pública
 21. OF12. Taxa per aprofitament especials a favor d'empreses explotares de subministraments que afectin a la generalitat del veïnat
 22. OF13. Taxa per la prestació del servei de piscina municipal
 23. OF14. Taxa per la prestació del servei d'escola bressol
 24. OF15. Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions
 25. OF16. Taxa per visites a museus, exposicions, biblioteques i altres centres o llocs anàlegs
 26. OF17. Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local
 27. OF18. Taxa per llicències urbanístiques

Ordenances Generals

Reglaments