Ordenanzas

Calendari Fiscal

Ordenances Fiscal

 1. OF01. Impost sobre activitats econòmiques
 2. OF22. Taxa subministrament domiciliari d'aigua potable
 3. OF23. Taxa Ordenança general preus públics
 4. OF25. Preu públic per la prestació del servei atenció a la Gent Gran
 5. OF26. Taxa per aprofitament especial del domini públic local
 6. OF24. Taxa per la prestació dels serveis d'establiment/obertura d'una franja exterior de protecció
 7. OF03. Reguladora de l'impost sobre béns immobles
 8. OF04. Impost sobre vehicles de tracció mecànica
 9. OF05. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
 10. OF06. Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
 11. OF07. Taxa per a realització d'activitats juridico-administratives de competència local
 12. OF08. Taxa de clavegueram
 13. OF09. Taxa per recollida d'escombraries
 14. OF10. Taxes diverses per altres aprofitaments especials i utilitzacions privatives del domini públic local
 15. OF11. Taxa per ocupacions del sòl, subsòl i volada de la via pública
 16. OF12. Taxa per aprofitament especials a favor d'empreses explotares de subministraments que afectin a la generalitat del veïnat
 17. OF13. Taxa per la prestació del servei de piscina municipal
 18. OF14. Taxa per la prestació del servei d'escola bressol
 19. OF15. Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions
 20. OF16. Taxa per visites a museus, exposicions, biblioteques i altres centres o llocs anàlegs
 21. OF17. Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local
 22. OF18. Taxa per llicències urbanístiques
 23. OF19. Taxa per la prestació dels serveis d'inspecció i control sanitari
 24. OF20. Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosame
 25. OF00. Ordenança General
 26. OF21. Taxa pel servei de recollida i custodia d'animals domèstics
 27. OF02. Contribucions especials

Ordenances Generals

Reglaments