Tablón de anuncios

  1. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació imposició i ordenació de contribucions especials per l'execució del projecte d'obres "Urbanització Carrer Carena de les Bruixes"
  2. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació definitiva del projecte d'obres: "Reforma del projecte d'urbanització Sector 1 - Les Guilleries, obres d'adequació, reparació i millora. Fase 1: Carena de les Bruixes"
  3. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 5/2023
  4. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Nomenament de funcionari de carrera com a arquitecte tècnic
  5. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Exposició publica dels acords provisionals de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2024
  6. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Anunci pel qual es fa públic el resultat de la consulta popular no referendària d'iniciativa institucional d'àmbit local per sotmetre a consideració de la ciutadania la ubicació de l'Ajuntament de Viladrau.
  7. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 3/2023
  8. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Nomenament de vigilant municipal com a funcionari de carrera
  9. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 3/2023
  10. Ajuntament de Viladrau - Anunci pel qual es fa pública la convocatòria d'una consulta popular no referendària d'iniciativa institucional d'àmbit local per sotmetre a consideració de la ciutadania la ubicació de l'Ajuntament de Viladrau

Páginas