Tablón de anuncios

  1. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació inicial del projecte de "Millora de diversos camins del municipi de Viladrau"
  2. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació de les bases dels processos selectius d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, en relació a les categories professionals de personal laboral de l'Ajuntament de Viladrau
  3. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 3/2022
  4. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal núm. 8, reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari servei de clavegueram
  5. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei de subministrament d'aigua potable
  6. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei d'escola bressol
  7. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació inicial del projecte de "Reforma interior d'un edifici destinat a dispensari municipal de Viladrau"
  8. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 3/2022
  9. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Derogació de l'Ordenança fiscal núm. 8, reguladora de la taxa pel servei de clavegueram i aprovació de la nova ordenança
  10. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Derogació de l'Ordenança núm. 22, reguladora de la taxa pel servei de subministrament d'aigua potable i aprovació de la nova ordenança

Páginas