Tablón de anuncios

  1. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei de subministrament d'aigua potable
  2. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei d'escola bressol
  3. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació inicial del projecte de "Reforma interior d'un edifici destinat a dispensari municipal de Viladrau"
  4. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 3/2022
  5. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Derogació de l'Ordenança fiscal núm. 8, reguladora de la taxa pel servei de clavegueram i aprovació de la nova ordenança
  6. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Derogació de l'Ordenança núm. 22, reguladora de la taxa pel servei de subministrament d'aigua potable i aprovació de la nova ordenança
  7. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Exposició pública de l'acord provisional de modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei d'escola bressol
  8. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació Inicial del Pla de Millora Urbana finca Carrer les Planes 8 de Viladrau per la divisió horitzontal de l'edificació en 5 habitatges
  9. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació definitiva modificació de la taxa per la prestació dels serveis d'establiment/obertura d'una franja exterior de protecció al voltant de les urbanitzaciós i nuclis de població
  10. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Consulta prèvia de l'Ordenança del clavegueram

Páginas