Tablón de anuncios

  1. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Resolució de l'alcaldia d'aprovació de la relació provisional d'admesos i exclosos i de convocatòria al procés de selecció d'un arquitecte/a municial en règim de funcionari interí
  2. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació inicial del canvi de modalitat del sistema d'actuació urbanistica en la UA 7 de les normes subsidiàries de Planejament de Viladrau
  3. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació de les bases reguladores i la convocatòria per a la selecció en règim de funcionari interí d'un/a arquitecte/a tècnic/a
  4. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Exposició publica dels acords provisionals de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 16
  5. AJUTAMENT DE VILADRAU - Exposicio publica de padro i anunci de cobrament en periode de pagament voluntari
  6. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació definitiva del pressupost general per a l'exercici 2021, la plantilla de personal i la relació llocs de treball
  7. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació inicial de la imposició i ordenació de contribucions especials per a l'execució del projecte d'obres "Urbanització Carrer Dr. Ariet
  8. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació inicial de la modificació de les normes subsidiàries de planejament i document ambiental estratègic en relació a l'ús del càmping
  9. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació definitiva del projecte d'urbanització del Sector 1 - Les Guilleries. Obres d'adequació, reparació i millora. Fase 1: Carena de les Bruixes
  10. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació definitiva del Projecte d'urbanització del PA 7 de les Normes subsidiàries de planejament de Viladrau i resta del C/ Dr Ariet

Páginas