Tablón de anuncios

  1. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació de les bases reguladores i la convocatòria per a la selecció en règim de funcionari interí d'un/a arquitecte/a tècnic/a
  2. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Exposició publica dels acords provisionals de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 16
  3. AJUTAMENT DE VILADRAU - Exposicio publica de padro i anunci de cobrament en periode de pagament voluntari
  4. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació definitiva del pressupost general per a l'exercici 2021, la plantilla de personal i la relació llocs de treball
  5. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació inicial de la imposició i ordenació de contribucions especials per a l'execució del projecte d'obres "Urbanització Carrer Dr. Ariet
  6. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació inicial de la modificació de les normes subsidiàries de planejament i document ambiental estratègic en relació a l'ús del càmping
  7. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació definitiva del projecte d'urbanització del Sector 1 - Les Guilleries. Obres d'adequació, reparació i millora. Fase 1: Carena de les Bruixes
  8. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació definitiva del Projecte d'urbanització del PA 7 de les Normes subsidiàries de planejament de Viladrau i resta del C/ Dr Ariet
  9. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació dels costos totals per a l'execució de les obres del projecte d'urbanització del Projecte de Reparcel·lació del PA7 de les NNSS del Planejament de Viladrau i resta del C/ Dr. Ariet
  10. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions d'ajuts d'urgència social per a establiments oberts al públic afectats per les mesures de distanciament social decretades pel Govern de la Generalitat pel Covid-19

Páginas