Ordenances

Calendari Fiscal

Ordenances Fiscal

 1. OF00. Ordenança General
 2. OF01. Impost sobre activitats econòmiques
 3. OF02. Contribucions especials
 4. OF03. Reguladora de l'impost sobre béns immobles
 5. OF04. Impost sobre vehicles de tracció mecànica
 6. OF05. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
 7. OF06. Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
 8. OF07. Taxa per a realització d'activitats juridico-administratives de competència local
 9. OF08. Taxa de clavegueram
 10. OF09. Taxa per recollida d'escombraries
 11. OF10. Taxes diverses per altres aprofitaments especials i utilitzacions privatives del domini públic local
 12. OF11. Taxa per ocupacions del sòl, subsòl i volada de la via pública
 13. OF12. Taxa per aprofitament especials a favor d'empreses explotares de subministraments que afectin a la generalitat del veïnat
 14. OF13. Taxa per la prestació del servei de piscina municipal
 15. OF14. Taxa per la prestació del servei d'escola bressol
 16. OF15. Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions
 17. OF16. Taxa per visites a museus, exposicions, biblioteques i altres centres o llocs anàlegs
 18. OF17. Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local
 19. OF18. Taxa per llicències urbanístiques
 20. OF19. Taxa per la prestació dels serveis d'inspecció i control sanitari
 21. OF20. Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosame
 22. OF21. Taxa pel servei de recollida i custodia d'animals domèstics
 23. OF22. Taxa subministrament domiciliari d'aigua potable
 24. OF23. Taxa Ordenança general preus públics
 25. OF24. Taxa per la prestació dels serveis d'establiment/obertura d'una franja exterior de protecció
 26. OF25. Preu públic per la prestació del servei atenció a la Gent Gran
 27. OF26. Taxa per aprofitament especial del domini públic local

Ordenances Generals

Reglaments