• Viladrau SM2

SM2 som Sergi Masnou (Constructor) i Marc Serrat (Arquitecte Tècnic i Coordinador de Seguretat), residents a Viladrau i amb 20 anys d’experiència en el sector de la construcció.

Hem realitzat obres de tot tipus: reformes, rehabilitacions, obra nova, obra pública, llicències d’activitats i reformes per a locals comercials, cèdules d’habitabilitat, certificats energètics, i un llarg etcètera, tant per separat com conjuntament.

SERVEIS

ARQUITECTE TÈCNIC

 • Direcció d’execució material d’obra
 • Direcció d’obra com a tècnic únic
 • Redacció d’estudis i plans de seguretat i salut
 • Coordinació de seguretat i salut en fase d’execució d’obra
 • Programa de control de qualitat i recepció de materials
 • Seguiment temporal i econòmic d’obra
 • Seguiment fotogràfic d’obra
 • Redacció de projectes de reforma o rehabilitació
 • Cèdula d’habitabilitat
 • Certificat d’Eficiència Energètica
 • Tramitació d’expedients per a llicències d’activitats
 • Aixecaments gràfics
 • Actualització de plànols (enfocat a indústria)
 • Confecció d’Estat d’Amidaments

CONSTRUCTOR

 • Obra nova
 • Reformes
 • Rehabilitacions
 • Ajudes a industrials en qualsevol fase d'obra
 • Execució de murs
 • Execució de porxos
 • Execució de paviments
 • Arranjament de façanes
 • Arranjament de cobertes
 • Feines de manteniment
 • Petites reparacions d'obra

COL·LABORACIONS

A part dels serveis directes que podem proporcionar, també podem oferir i gestionar serveis externs amb els nostres col·laboradors.

 • Projectes d’Obra nova – Arquitecte
 • Projectes Industrials
 • Localització i negociació per la compravenda de terrenys
 • Moviments de terres
 • Murs de Rocalla
 • Instal·lacions diverses
 • Serveis complerts de Jardineria
 • Serveis d’interiorisme
 • Serveis de gestió forestal
 • Retirada d’elements de fibrociment
Carrer Jacint Verdaguer
17406 Viladrau

605 032 151
696 339 703
marc@sm2.cat
sergi@sm2.cat
www.sm2.cat