Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)

El Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) és el document que estableix el marc orgànic i funcional previst per a un municipi, amb l’objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d’emergència del municipi, sota responsabilitat del titular del pla i garantint la integració d’aquestes actuacions amb el sistema autonòmic de protecció civil.

Degut a que el municipi de Viladrau és una població de la comarca d’Osona, i d’acord amb la Llei 4/1997 de protecció civil de Catalunya, l’Ajuntament resta obligat a elaborar i implantar el Pla de protecció civil municipal, del qual aquest document n’és la base.

D’altra banda, el Document Únic de Protecció Civil Municipal, s’ha realitzat, a banda del Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut mínim per a l’elaboració i homologació dels plans de protecció civil municipal i s’estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta, d’acord amb les disposicions legals, Plans d’emergència i normativa.