Mapa de Capacitat Acústica

Elaboració del mapa de capacitat acústica dle municipi de Viladrau, com a instrument per a la gestió ambiental del soroll, que té com a finalitat evitar, prevenir o reduir la contaminació acústica a la que està exposada la població i la preservació i/o millora de la qualitat acústica del territori.

El mapa de capacitat acústica assigna els nivells d'immissió fixats com a objectius de qualitat en un territori determinat, establint les zones de sensibilitat acústica, que agrupen les parts de territori amb la mateixa percepció acústica, per tres períodes temporals diferentciats: dia, vespre i nit, i on també s'hi incorporen els usos del sòl.