Admesos i exclosos d'una plaça d'un/a arquitecte/a tècnic/a

  • Admesos i exclosos d

Expirat el termini de presentació de sol·licituds d'admissió al procés de selecció a la contractació de personal funcionari interí d'un/a arquitecte/a municipal.

Una vegada examinades les sol·licituds presentades i la documentació que les acompanya, s'aprova la següent relació provisional d'aspirants admesos i exclosos

ADMESOS

Número ID Registre Inicials DNI
1 895 JAM ....9879X
2 967 CCU ....7541H
3 970 GCJ ....5961G
4 976 NSF ....9296R
5 984 PSS ....4133X

EXCLOSOS

No hi ha aspirants exclosos.

SEGÜENTS PROVES

Els aspirants se'ls convoca els dies i hores indicats per al desenvolupament de les següents proves:

Prova psicotècnica

Dia: Dijous 20 de maig de 2021
Hora: 10.00 hores
Ajuntament de Viladrau - Sala de plens

Prova teòrica (tercer exercici) i cas pràctic (quart exercici)

Dia: Dilluns 31 de maig de 2021
Hora: 10.00 hores
Ajuntament de Viladrau - Sala de plens