Aprovació bases per a la selecció i provisió d'una plaça de vigilant municipal

Anunci de l'Ajuntament de Viladrau, sobre l'aprovació de les bases per a la selecció i provisió d'una plaça de vigilant municipal vacant a la plantilla de personal i simultània convocatòria de concurs oposició.

La data prevista de publicació al BOP és 16/01/2014, que és quan començara el termini de 20 dies naturals per a la presentació de sol·licituds.