Convocatòria de la sessió extraordinària del ple de l'ajuntament. El 2 de juny de 2014.

Per la present se us convoca a la sessió extraordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 02/06/2014, a les 19,30 hores, amb el següent,

DIA: 2 de juny de 2014
HORA: 19:30 hores
LLOC: sala de sessions
SESSIÓ: ordinària

ORDRE DEL DIA

  • Aprovació acta sessió extraordinària anterior.
  • Donar compte Resolucions de l'Alcaldia i actes Junta de Govern Local.
  • Informe de la Intervenció sobre l'estat d'execució del primer trimestre del 2014 i el compliment de la Llei 15/2010, de lluita contra la morositat.
  • Aprovació, si s'escau, de la reclamació de pagament dels ajuts justificats referents a les actuacións del Programa d'adequació de la Urbanització Les Guilleries.
  • Proposta Festes Locals 2015.
  • Moció per hissar una estelada a l'entrada del poble - CiU
  • Precs i preguntes.