Convocatòria de la sessió ordinària del ple de l’ajuntament. El 13 de gener de 2017.

  • Ajuntament de Viladrau

Per la present se us convoca a la sessió ordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 13/01/2017, a les 19.00 hores:

DIA: 13 de gener de 2017
HORA: 19.00 hores
LLOC: Sala de sessions
SESSIÓ: Ordinària

ORDRE DEL DIA

  • Aprovació de l’acta de la sessio del 7 de novembre de 2016
  • Donar compte activitats i resolucions de l’alcaldia.
  • Aprovació inicial modificació puntual NNSS i estudi ambiental estratègic per a la qualificació del sòl de l'actual sistema d'abastament d'aigua potable.
  • Proposta aprovació conveni Ajuntament - Sorea pel finançament obra de les obres de construcció de l'ETAP, la canonada i la caseta del subministrament d'aigua potable.
  • Proposta retribucions i indemnitzacions organs de govern
  • Proposta creació comissions informatives
  • Proposta aprovació destinar 0'5% a la conservació del medi natural
  • Proposta aprovació pressupost corporació 2017
  • Precs i preguntes.