Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica

  • Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica

L’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica és un tribut propi de la Generalitat de Catalunya, l’objecte del qual és gravar les emissions de diòxid de carboni que produeixen aquests vehicles i que incideixen en l’increment de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

Aquest tribut té caràcter finalista i ha de nodrir a parts iguals el Fons climàtic i el Fons de patrimoni natural.

L’impost es gestiona mitjançant padró i és elaborat i aprovat per l’Agència Tributària de Catalunya a partir de les dades de què disposa.

Calendari

  • 1 de maig: publicació del padró provisional
  • 4 de juny: data límit per presentar al·legacions (sol·licituds de modificació)
  • 1 de setembre: publicació del padró definitiu
  • A partir del 15 de setembre, inici del període de pagament

Els vehicles amb matrícula de vehicle històric i els vehicles clàssics gaudeixen de la bonificació del 100% de la quota íntegra i, per tant, tampoc tributen.

La informació disponible a la seva seu electrònica s'anirà ampliant i permetrà l'accés a la consulta del padró, així com la realització de gestions relacionades.

L’import que correspon a cada vehicle per a l’exercici 2020 es publica en el padró provisional a partir de l’1 de maig del 2021 en  aquesta seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya. Abans, però, podeu utilitzar un simulador que calcula l’import pagar a partir del número d’emissions oficials de CO2 del vehicle que informeu: Simulador del cost de l’impost segons les emissions de CO2 de vehicle 

Més informació:

Agència Tributària de Catalunya