Informació i normativa sobre la cria d'aus per a autoconsum a Catalunya

LA TINENÇA D’UN NOMBRE REDUÏT D’AUS DE CORRAL PER PART DE PARTICULARS PER A L’AUTOCONSUM FAMILIAR DE CARN I OUS ES REGEIX PER LA NORMATIVA QUE REGULA L’ORDENACIÓ DE LES EXPLOTACIONS RAMADERES. CAL OMPLIR UNS REQUISITS MÍNIMS QUE GARANTEIXIN LA SANITAT ANIMAL I LA INNOCUÏTAT D’AQUESTS PRODUCTES.

Què és una explotació avícola d’autoconsum?

Són aquelles explotacions en què es crien aus destinades exclusivament al consum familiar amb una capacitat inferior a 32 gallines ponedores d’ous per a consum o 210 kg de pes viu/any en cas d’avicultura de carn (que corresponen a una capacitat d’entre 50 i 70 pollastres/any segons el pes dels animals).

Cal comprar els pollets en establiments autoritzats i amb codi RIEGA (Registre d’explotacions ramaderes).

Recordem que els particulars que mantenen aus de corral per a l'autoconsum han de comunicar l'activitat i estar inscrites al Registre d’Explotacions Ramaderes de Catalunya.

Mesures de Bioseguretat

  • Les explotacions avícoles d’autoconsum han de reforçar les mesures de bioseguretat per reduir el risc d’introducció i propagació de malalties.
  • Les mesures mínimes de bioseguretat que cal tenir en compte als autoconsums avícoles per evitar malaties com la influença aviària són:
  • Protegir les aus d’autoconsum del contacte amb les aus salvatges (ànec i cigonya).
  • Impedir l’accés de les aus salvatges a l’aigua de beguda i al menjar de les aus d’autoconsum.
  • No subministrar aigua procedent de rius, basses o altres fonts exteriors.

Mesures d’higiene

  • Cal netejar i desinfectar periòdicament les instal·lacions on s’allotgen les aus, els abeuradors i les menjadores.
  • Correcta gestió de la gallinassa i les baixes.
  • Les aus i els ous produïts en les explotacions d’autoconsum només es poden destinar al consum en l’àmbit familiar.

Podeu descarregar el díptic informatiu del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i alimentació de la Generalitat de Catalunya