Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament de Viladrau: àmbits de Mas Miquel i Casadevall i àrea d'aportació

El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 14 d’abril de 2014, ha aprovat inicialment l’expedient de “Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament de Viladrau: àmbits de Mas Miquel i Casadevall i àrea d’aportació”.

El precedent acord s’exposa al públic per termini d’un mes, abans de procedir a la seva aprovació provisional, comptadors des de la darrera publicació del present anunci al DOGC i BOP, al diari “El 9 nou”, i a la web de l’Ajuntament.