Oferta d'una plaça d'un/a arquitecte/a tècnic/a

  • Viladrau Oferta d

S'ha aprovat les bases i la convocatòria de selecció, mitjançant concurs oposició d’un/a arquitecte/a tècnic/a en règim de funcionari/a interí/na. Es publica el text íntegre de les bases atorgant un termini de 20 dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (publicat l'1 d'abril de 2021).

Bases i convocatòria