Primera sessió de Participació Ciutadana del POUM

  • POUM Viladrau

Recentment, l’Ajuntament de Viladrau ha iniciat els treballs de revisió de les vigents Normes Subsidiàries de Planejament, aprovades l’any 1986, per tal d’elaborar el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), l’instrument que establirà les regles del joc del desenvolupament urbanístic al municipi durant els propers 20 anys.

1ª SESSIÓ DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Taller de diagnosi
11 de novembre
20.30 h. a la Sala de Can Sià

OBJECTIUS Els principals objectius de la primera sessió són:

  • La presentació del procés de tramitació del POUM i el de participació ciutadana.
  • Donar a conèixer les principals conclusions dels estudis realitzats de diagnosi del municipi.
  • Facilitar a la ciutadania l’opció d’opinar, enriquir i contrastar els treballs de diagnosi realitzats, per detectar necessitats i oportunitats per al municipi, a les quals el POUM pugui donar resposta.

SESSIÓHi haurà una primera part “informativa” i una segona “participativa”.

L’organització de la part “participativa” es farà mitjançant taules temàtiques de debat i aportacions consensuades, en grups d’entre 8-10 persones, en 3 àmbits:

  • Socioeconòmic (equipaments i serveis al ciutadà, habitatge, activitats econòmiques, …)
  • Ambiental (espais a preservar, impactes ambientals ,…)
  • Model urbà i mobilitat (desenvolupament urbanístic del municipi, aparcament, urbanització de carrers, …)

Les aportacions hauran de ser consensuades a través del debat entre els grups, i cada grup haurà de designar un portaveu que explicarà les principals aportacions de la taula de debat.

Es facilitarà als participants el corresponent material: mapes, fulls on recollir les aportacions, retoladors, “posts-its”, …

Com a cloenda, es destacaran les aportacions amb major grau de consens i, així mateix, els aspectes que hagin generat una major discordança entre els assistents.

Programa de participació ciutadana

Més informació:
www.poumvilarau.cat