Projecte adequació amb gespa natural del camp de futbol Municipal

  • Camp de Futbol Municipal de Viladrau
  • Camp de Futbol Municipal de Viladrau
  • Camp de Futbol Municipal de Viladrau
  • Camp de Futbol Municipal de Viladrau

Aquest Ajuntament ha aprovat la contractació de l'execució del Projecte d'obres "Per l'adequació amb gespa natural del camp de futbol Municipal de Viladrau".

Si desitja participar podrà presentar proposta en un termini màxim de 26 dies naturals a comptar des del dia següent a la recepció de la present notificació, en la forma, dia, hores i lloc que s'indica en el Plec.

Viladrau, 12 de gener de 2015.