Publicació DOGC aprovació definitiva de les Normes Subsidiàries de planejament en els àmbits de Mas Miquel i Casadevall i àrea d'aportació.

La Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central, en la sessió de 18 de novembre de 2014, va adoptar, entre d’altres, l’acord la part dispositiva del qual es reprodueix a continuació:

Exp.: 2014 / 054026 / N

Modificació de les Normes subsidiàries de planejament en els àmbits de Mas Miquel i Casadevall i àrea d'aportació, al municipi de Viladrau

Vist l’informe proposta dels Serveis Tècnics, aquesta Comissió acorda:

  1. Aprovar definitivament la Modificació de les Normes subsidiàries de planejament als àmbits de Masmiquel i Casadevall i àrea d'aportació, de Viladrau, promogut i tramès per l’Ajuntament.
  2. Publicar aquest acord i les normes urbanístiques corresponents al DOGC a l’efecte de la seva executivitat immediata, tal com indica l’article 106 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
  3. Indicar a l’Ajuntament que en el desenvolupament del Pla caldrà donar compliment a les prescripcions establertes en els informes dels diferents organismes sectorials emesos.
  4. Comunicar-ho a l’Ajuntament.