Publicació DOGC aprovació definitiva de les Normes subsidiàries de planejament en els àmbits PA 23 i PA 24

La Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central, en la sessió de 6 de març de 2015, va adoptar, entre d'altres, l'acord la part dispositiva del qual es reprodueix a continuació:

Exp.: 2014 / 055638 / N

Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament en els àmbits PA 23 i PA 24, al municipi de Viladrau

Vist l’informe proposta dels Serveis Tècnics, aquesta Comissió acorda:

  1. Aprovar definitivament la Modificació Puntual de les Normes subsidiàries de planejament en els àmbits PA 23 i PA 24, de Viladrau, promoguda i tramesa per l’Ajuntament.
  2. Publicar aquest acord i les normes urbanístiques corresponents al DOGC a l’efecte de la seva executivitat immediata, tal com indica l’article 106 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
  3. Indicar a l’Ajuntament que en el desenvolupament del Polígon d'actuació urbanística caldrà donar compliment a les consideracions efectuades en els informes emesos pels diferents organismes sectorials.
  4. Comunicar-ho a l’Ajuntament