Festes locals del 2017

  • Ajuntament de Viladrau

El Ple de la Corporació en sessió ordinària de data 1 de juliol de 2016 va adoptar, entre d'altres, el següent ACORD:

Atès el que s´estableix en l´art. 37.2 de l´Estatut dels Treballadors i Decret 177/1980, de 3 d´octubre, així com les Festes generals a Catalunya per a l´any 2017 declarades per la Ordre TSF/137/2016, de 30 de maig, es proposa els següents dies de festa laboral a Viladrau per al 2017:

  • El 8 de setembre, divendres
  • El 7 de desembre, dijous*

*La primera proposta era canviar l'11 de novembre (que cau en dissabte al 2017), dia de Sant Martí, pel 10 de novembre, però semblava millor proposar el dia 7 de desembre, ja que el 6 i el 8 de desembre són festius.

La proposta és sotmesa a votació i queda aprovada per unanimitat, amb el vot a favor de la totalitat dels regidors presents.