Segona sessió de Participació Ciutadana del POUM

  • POUM Viladrau

Recentment, l’Ajuntament de Viladrau ha iniciat els treballs de revisió de les vigents Normes Subsidiàries de Planejament, aprovades l’any 1986, per tal d’elaborar el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), l’instrument que establirà les regles del joc del desenvolupament urbanístic al municipi durant els propers 20 anys.

2ª SESSIÓ DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Taller de propostes
25 de novembre
19.30 h. a la Sala de Can Sià

OBJECTIUS

Els principals objectius de la segona sessió de participación ciutadana són:

  • Presentar les problemàtiques detectades i les línies estratègiques en que es fonamentaràn les alternatives de planejament que es puguin plantejar.
  • Conèixer les inquietuds, expectatives i posicionaments dels ciutadans en relació al “model” de vila i el seu creixement, a fi i efecte de poder-les tenir en compte i consideració a l’hora de definir les diferents alternatives que pugui preveure el POUM.

Per tant, com a la sessió anterior, també hi haurà una primera part “informativa”, d’uns 20 minuts de durada, i una segona “participativa”.

SESSIÓ

L’organització de la part “participativa” també es farà mitjançant taules temàtiques de treball i aportacions, en grups d’unes 8 persones, en diferents àmbits:

  • Com ha de ser el creixement de Viladrau?
  • Tipologies d’habitatges i la seva caracterització. Habitatges per a residents, versus habitatges de segona residencia. Habitatge assequible.
  • Els serveis urbanístics i la urbanització dels carrers. Models d’actuació.
  • Implantació i/o desenvolupament d’activitats econòmiques.
  • Activitats en sòl no urbanitzable. Possibles actuacions en les construccions i edificis rurals.

Les taules de debat serán rotatòries aportacions hauran de ser consensuades a través del debat en grups, i cada grup designarà un portaveu que explicarà les principals aportacions de la taula de debat.

Es facilitarà als participants el corresponent material: plànols, full son recollir les aportacions, retoladors, etc.

A mode de cloenda, es destacaran les aportacions que hagin generat major grau de consens i, així mateix, les discrepants entre els assistents. Es recordaran les diferents eines de participació disponibles, el document de retorn que es penjarà a la web i les properes fases en la tramitació del POUM.

Programa de participació ciutadana

Més informació:
www.poumvilarau.cat