Llista provisional d'admesos i exclosos per dues places de vigilants municipals

  • Ajuntament de Viladrau - Llista provisional d

Expirat el termin de presentació de sol·licituds d'admissió al procés de selecció per a la contractació de dues places de vigilant municipal, en règim de funcionaris i borsa de treball.

D'acord amb el que disposa la base cinquena i sisena de les bases reguladores del procés de selecció esmentat.

Es fa pública la Resolució de l'Alcaldia de data 13 de novembre de 2020, per la que s'aprova la següent relació provisional d'aspirants admesos i exclosos.

ADMESOS

NÚMERO RESGISTRE DNI
1 2027 ....161D
2 2036 ....326L
3 2041 ....921K
4 2048 ....444K
5 2051 ....181E
6 2055 ....249N
7 2056 ....012D
8 2057 ....932A
9 2058 ....640Z
10 2061 ....643S
     
12 2081 ....239K
13 2084 ....510Q
14 2106 ....729R
15 2119 ....462X
16 1963 ....136V
17 2138 ....045S
18 2157 ....200Y
19 2186 ....634G
20 2203 ....70K
21 2226 ....609A
22 2227 ....239C
23 2253 ....969H
24 2255 ....194R
     
     
27 2262 ....199F
28 2263 ....074M
     
30 2281 ....268P
31 2291 ....046H
32 2296 ....940N
33 2297 ....817C
34 2301 ....416M
35 2302 ....844C
36 2311 ....666B
37 2316 ....462E
38 2325 ....208H
39 2328 ....401C
40 2335 ....487Y
41 2337 ....788X
42 2338 ....373G
43 2339 ....265G
44 2342 ....664D

EXCLOSOS PROVISIONALMENT

NÚMERO REGISTRE ENTRDA DNI MOTIU EXCLUSIÓ
11 2062 ....785E 1 i 2
25 2257 ....976Z 1
26 2260 ....895S 3
45 2358 ....623M 4
  1. 1. Manca de fotocòpia del DNI
  2. 2. Manca de fotocòpia del carnet de conduir
  3. 3. Manca de document acreditatiu de la titulació exigida
  4. 3. Presentació de la sol·licitud fora de termini

NO S'ACREDITA EL NIVELL DE CATALÀ I, PER TANT SERAN CONVOCATS A LA REALITZACIÓ DE LA PROVA

NÚMERO REGISTRE ENTRADA DNI
1 2027 ....161D
2 2036 ....326L
17 2138 ....045S
24 2255 ....194R
37 2316 ....462E

Es concedeix un termini màxim de 10 dies hàbils perquè les persones admeses o excloses presentin la documentació requerida o bé presentin les corresponents al·legacins i/o reclamacions