Relació definitiva d'admesos i exclosos al procés de selecció d'una plaça de vigilant municipal

  • Relació definitiva d

EXPIRAT EL TERMINI DE PRESENTACIÓ D'AL·LEGACIONS A LA RESOLUCIÓ PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS DEL PROCÉS DE SELECCIÓ D'UNA PLAÇA DE VIGILANT MUNICIPAL, EN RÈGIM DE FUNCIONARI, SENSE QUE SE'N HAGI PRESENTAT CAP.

Atès que s'ha de canviar el dia de realització de les proves de llengua catalana, inicialment prevista pel dia 5 de juny, pel dia 1 de juny, per falta de disponibilitat del Consorci de normalització lingüística d'Osona.

D’acord amb el que disposa la base quarta i cinquena de les bases reguladores del procés de selecció esmentat.

La llista definitativa dels aspiratns admesos/es i esclosos/es per al procés selectiu per a proveir una plaça de vigilant municipal així com la cració d'una borsa de treball.

ASPIRANTS ADMESOS

ID DNI REGISTRE NOM NIVELL CATALÀ
1 ...3030.. E2023000818 I. E. P. NO ACREDITA
2 ...0588.. E2023000837 R. C. V. Acreditat
3 ...5988.. E2023000947 M. A. A. B. NO ACREDITA
4 ...9285.. E2023000959 D. O. NO ACREDITA
5 ...6330.. E2023001022 D. D. P. Acreditat

ASPIRANTS PROVISIONALMENT EXCLOSOS

ID DNI REGISTRE NOM MOTIU EXCLUSIÓ
6 ...7246.. E2023001080 S. G. S. NO acredita pagament taxa
7 ...7600.. E2023001079 A. G. N. NO acredita pagament taxa

Els aspirants admesos/es que han de realitzar la prova de nivell de català, el dijous 1 de juny de 2023, a les 9.00 hores a la Sala de Plens de l'Ajuntament:

ID DNI REGISTRE NOM
1 ...3030.. E2023000818 I. E. P.
2 ...5988.. E2023000947 M. A. A. B.
3 ...9285.. E2023000959 D. O.

Els aspirants admesos s'hauran de presentar el dia 12 de juny de 2023 a les 9.00 hores a les oficines de l'Ajuntament (edifici de l'Espai Montseny)per realitzar les porves d'aptitud física, els aspirants admesos han de lliruar al tribunal un certificat mèdic oficial expedit durant els tres mesos anteriors de la data de realització de la prova en el qual es faci constar que reuneixen les condicions físiques necessàries per a portar-les a terme. La no presentació d'aquest certificat comporta l'exclusió automàtica de l'aspirant del procés selectiu.

Le proves de coneixements es realitzaran a continuació de les proves d'aptitud físiques, el mateix 12 de juny de 2023, a les oficines de l'Ajuntament (edifici de l'Espai Montseny)