Tauler d'Anuncis

 1. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 2/2021

  13 de maig de 2021
  Exercici 2021 · BOP 91 · Edicte 3827

 2. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Resolució de l'alcaldia d'aprovació de la relació provisional d'admesos i exclosos i de convocatòria al procés de selecció d'un arquitecte/a municial en règim de funcionari interí

  3 de maig de 2021
  Exercici 2021

 3. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació inicial del canvi de modalitat del sistema d'actuació urbanistica en la UA 7 de les normes subsidiàries de Planejament de Viladrau

  26 de març de 2021
  Exercici 2021 · BOP 59 · Edicte 2271

 4. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació de les bases reguladores i la convocatòria per a la selecció en règim de funcionari interí d'un/a arquitecte/a tècnic/a

  24 de març de 2021
  Exercici 2021 · BOP 57 · Edicte 2152

 5. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Exposició publica dels acords provisionals de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 16

  18 de març de 2021
  Exercici 2021 · BOP 53 · Edicte 1979

 6. AJUTAMENT DE VILADRAU - Exposicio publica de padro i anunci de cobrament en periode de pagament voluntari

  11 de març de 2021

 7. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació definitiva del pressupost general per a l'exercici 2021, la plantilla de personal i la relació llocs de treball

  11 de març de 2021
  Exercici 2021 · BOP 48 · Edicte 1787

 8. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació inicial de la imposició i ordenació de contribucions especials per a l'execució del projecte d'obres "Urbanització Carrer Dr. Ariet

  18 de febrer de 2021
  Exercici 2021 · BOP 33 · Edicte 1130

 9. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació inicial de la modificació de les normes subsidiàries de planejament i document ambiental estratègic en relació a l'ús del càmping

  18 de febrer de 2021
  Exercici 2021 · BOP 33 · Edicte 1121

 10. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació definitiva del projecte d'urbanització del Sector 1 - Les Guilleries. Obres d'adequació, reparació i millora. Fase 1: Carena de les Bruixes

  18 de febrer de 2021
  Exercici 2021 · BOP 33 · Edicte 1120

Pàgines